دسترسی به فیلم کارگاه آموزشی گیگالیب
1391/3/23 سه‌شنبه
ویژه اعضای محترم علمی و دانشجویان گرامی
 
با عنایت به برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با گیگالیب در آبان ماه سال 1401 لینک دسترسی به این کارگاه ها به منظور بهره برداری بیشتر اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه به شرح زیر می باشد:
لینک‌های دسترسی:

مدیریت تحقیقات و خدمات پژوهشی و فناوری

بيشتر