نحوه آدرسی دهی
1401/4/18 شنبه
اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان گرامی

      نحوه‌ی آدرس‌دهی در کلیه فعالیت‌های پژوهش و فناوری، به ویژه در مقالات فارسی و انگلیسی در دانشگاه پیام‌نور به شرح ذیل است:

  • در مقالههای انگلیسی:
Department of…, Payame Noor University, Tehran, Iran
  • در مقالههای فارسی:
     گروه علمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

  • با توجه به اینکه دانشگاه پیام نور دارای هویتی یکسان و یکپارچه در نظام آموزش عالی است و سازمان مرکزی دانشگاه پیام‌نور در تهران واقع شده است، لذا صرف‌نظر از محل خدمت عضو علمی و یا دانشجو بایستی همه فعالیت‌های پژوهشی و فناوری دانشگاه با آدرس‌دهی فوق انجام شود. در صورت عدم رعایت نحوه آدرس دهی صحیح امکان استفاده از امتیازات مربوط به آن اثر مقدور نمی‌ باشد.
  • ضمنا شایان ذکر است بر اساس مصوبه هیات رئیسه دانشگاه به تاریخ 03/03/1401 به آثار پژوهشی، فناوری و مقالات اعضای هیئت علمی دانشگاه و دانشجویان دکتری تخصصی که از تاریخ اول مهرماه 1401 به نشریات یا مجامع علمی ارائه (submit) میشوند، در صورتی امتیاز تعلق میگیرد که صرفاً از ایمیل دانشگاه با دامنه ….@pnu.ac.ir استفاده شده و در اثر پژوهشی ایمیل دانشگاه نیز درج شده باشد. در غیر این صورت امکان بهرهمندی از مزایا و امتیازات مربوط، میسر نیست. همچنین لازم است همکاران محترم هیات علمی در صفحات شخصی اینترنتی خود و همچنین کارت ویزیت، ایمیل دانشگاه را درج فرمایند.

               الزام استفاده از ایمیل آکادمیک توسط اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی دانشگاه
 

بيشتر