کارکنان پیشکسوت
1401/8/16 دوشنبه

مژگان پوررضا
تاریخ بازنشستگی: آذر 1401
سمت: رئیس گروه توسعه و تجاری‌سازی
مجید فزونی
تاریخ بازنشستگی: اسفند 1400
سمت: کارشناس مسئول
طیبه کریمی‌ترکده
تاریخ بازنشستگی: اسفند 1400
سمت: رئیس اداره آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های مراکز استانی
زهرا تدین
تاریخ بازنشستگی: اسفند 1397
سمت: رئیس گروه کارآفرینی و نوآوری


 

بيشتر