لینک کارگاه های پژوهشی
1401/10/3 شنبه
ویژه اعضای محترم علمی و دانشجویان گرامی
 
با عنایت به برگزاری کارگاه های آموزشی در حوزه پژوهش و فناوری لینک دسترسی به این کارگاه ها به منظور بهره برداری بیشتر اعضای هیات علمی و دانشجویان به شرح زیر است:

لینک‌ دسترسی:


 

بيشتر