معاونین پژوهش و فناوری
1398/2/16 دوشنبه
معاونین پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور از بدو تاسیس تاکنون  
عکس تاریغ خاتمه تاریخ شروع معاون پژوهشی ردیف
سال 1371 سال 1370 دکتر صدیقی 1
سال 1373 سال 1371 دکتر احمد لاله 2
سال 1375 سال 1373 دکتر محمد حسن بیژن زاده 3
سال 1376 سال 1375 دکتر چاووشی 4
سال 1378 سال 1376 دکتر محمد حسن بیژن زاده 5
اسفند ماه 1379 اسفند ماه 1378 دکتر مسعود شفیعی 6
بهمن ماه 1382 فروردین ماه 1380 دکتر توفیق هاشم پور سبحانی 7
تیر ماه 1383 بهمن ماه 1382 دکتر غلامرضا بخشی خانیکی 8
تیر ماه 1385 تیر ماه 1383 دکتر سید احمد میر شکرایی 9
آبان ماه 1386 تیر ماه 1385 دکتر ابولفضل فراهانی 10
خرداد ماه 1387 آبان ماه 1386 دکتر سید سپهر قاضی نوری 11
آذر ماه 1388 خرداد ماه 1387 دکتر محمد رضا مرندی 12
فروردین ماه 1389 آذر ماه 1388 دکتر فرید اجلالی 13
فروردین ماه 1390 فروردین ماه 1389 دکتر سید احمد میر شکرایی 14
دی ماه 1392 فروردین ماه 1390 دکتر احمد آخوند 15
بهمن ماه 1393 دی ماه 1392 دکتر حسین زارع 16
اسفند ماه 1394 بهمن ماه 1393 دکتر احمد علی پور 17