فرم هاي پژوهشي
1391/2/31 یکشنبه
دفتر تحقیقات، خدمات پژوهشی و فناوری
1 کاربرگ های درخواست کد اخلاق در پژوهش
2 فرم درخواست کد اخلاق برای پروپوزال پایان نامه و رساله دانشجویان ارشد و دکتری
3 فرم درخواست کد اخلاق برای پروپوزال طرح پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه
4 فرم توافق نامه ارسال نمونه های بیولوژیک به خارج از کشور
5 فرم رضایت آگاهانه
6 فرم انتخاب پژوهشگر نمونه
7 فرم مشخصات طرح‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی
8 فرم درخواست برگزاری همایش‌های علمی داخلی
9 فرم شرکت در همایش‌های علمی بین المللی خارج از کشور
10 فرم شرکت در همایش‌های علمی داخلی
11 فرم ارزیابی اعتبار سمینارهای علمی
12 فرم درخواست تشویق برای مقاله های چاپ شده در نشریات معتبر علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه
13 فرم درخواست تشویق برای مقاله‌های چاپ شده در نشریات معتبر علمی برای سایر افراد
14 فرم های پایان نامه و رساله دکتری
15 کاربرگ های پایان نامه و رساله دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
16 گواهی تایید مقالات مستخرج از رساله دکتری جهت اخذ مجوز دفاع
17 گواهی تایید مقالات مستخرج از رساله دکتری جهت اخذ نمره دستاوردهای پژوهشی
18 نمون برگ پیشنهاد طرح پسا دکتری
19 فرم درخواست تشکیل پژوهشکده نوع 2 دانشگاه پیام نور
دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت
1 پرسشنامه تاسیس مراکز رشد واحدهای فناوری دفتر برنامه ریزی امور فناوری گروه ایجاد و توسعه مراکز فناوری
2 فرم درخواست پاداش برای اختراعات ثبت شده اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور در ادارات ثبت اختراع بین المللی به صورت پتنت
3 فرم انتخاب فناور برتر دانشگاه پيام نور
4 فرم پذيرش ايده فناورانه
5 کاربرگ شماره (1) فرصت مطالعاتی
6 کاربرگ شماره (2) فرصت مطالعاتی
7 کاربرگ شماره (3) فرصت مطالعاتی
8 فرم درخواست صدور گواهی اختتام طرح ارتباط با صنعت و جامعه توسط عضو هیئت علمی

 

بيشتر