اخبار
1401/8/10 سه‌شنبه
معاون پژوهشی وفناوری دانشگاه پیام نور خبر داد:
موافقت با ایجاد هفت شرکت فناور مبتنی بر دانش بنیان توسط اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور

.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور گفت: درخواست هفت عضو هیات علمی برای ایجاد شرکت‌های فناور مبتنی بر دانش بنیان با مشارکت دانشگاه در جلسه شورای عالی راهبردی و تصمیم‌گیری درخصوص شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاه پیام نور، مطرح و با بررسی ایده اصلی فناوری، مدل ارائه شده و کاربرد آن یا دست‌یابی به نمونه آزمایشگاهی کارآمد در محیط آزمایشگاهی در قالب ایجاد شرکت دانش بنیان موافقت شد.
دکتر محمد علی ابراهیمی با عنوان اینکه این درخواست ها شامل؛ 4 درخواست از استان تهران و 3 درخواست از استان البرز بوده است، افزود: کلیه اعضای علمی می‌توانند درخواست خود را به انضمام ایده، محصول آزمایشگاهی یا حتی نمونه اولیه به کمیته استقرار در استان محل خدمت ارائه کرده و کمیته مربوطه موظف است ظرف مدت 20 روز درخواست را بررسی و سپس برای طرح در شورای‌های راهبردی و تصمیم‌گیری به سازمان مرکزی ارسال کند.
وی افزود: دانشگاه ضمن حمایت از حضور اعضای هیات علمی در واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان، در راستای در اختیار قرار دادن فضای فیزیکی، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی و اعطای پایه تشویقی به بروندادهای فناورانه به اعضای علمی دانشگاه نیز اهتمام ویژه خواهد داشت.
معاون پژوهش و فناوری تصریح کرد: دانشگاه پیام نور در راستای تاکید مقام معظم رهبری، با تمام توان از اعضای هیات علمی، دانشجویان و دانش آموختگان در زمینه تاسیس شرکت‌های دانش بنیان حمایت و پشتیبانی کرده و زمینه حضور اعضای هیات علمی را در هیات مدیره شرکت ها از طریق سامانه کارمند ایران در همکاری ثبت حقوقی شرکت نیز فراهم خواهد کرد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر